MARAŞ GİRİŞİMİ NEDEN VAR…

0
593

Her toplumsal kurum bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkar ve belirlenmiş olan ihtiyacı gidermeyi amaçlar, o doğrultuda çalışmalarını sürdürür.

Bu anlamda Maraş Girişimi de Maraş’ın özgün konumunu gözeten, Maraş’ın temel sorunlarını dert edinen ve büyük bir kısmı bu sorunlardan dolayı yurtdışına çıkmak zorunda kalmış olan Maraşlılar tarafından oluşturulmuş bir kurumdur.

Maraş Girişimi, ilk olarak bundan birkaç yıl önce Maraş İnisiyatifi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kurum, adını duyurduğunda hem yurtdışında hem yurt içinde Maraşlılar tarafından ilgiyle karşılanmış ve sahiplenilmiştir. Bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışmanın ve ona uygun bir yapılanmanın gerekliliği açığa çıkmıştır. Bu durumu göz önüne alan Maraş inisiyatifi hem Maraş’ta hem yurtdışında daha geniş bir kurumsallaşma yaratmayı önüne hedef olarak koymuştur. Bu hedefe uygun olarak yapılan bir dizi etkinlik ve çalışmanın sonunda, Maraş Girişimi ortaya çıkmıştır.

Maraş Girişimi, Maraşlı olan ve Maraş’ın sorunlarıyla ilgilenen tüm Maraşlıların içinde yer alabileceği, demokratik bir kurum olarak kendisini tanımlamaktadır. Maraş Girişimi, farklı inanç ve etnik kökende toplumların bir arada yaşadığı Maraş’ta demokrasinin çok daha fazla gerekli olduğunun bilincindedir ve bu nedenle Maraş’ın tüm sorunlarına bu demokratik perspektifle yaklaşacak, bu yolla sorunları ele alacak, çözümler üretmeye çalışacak, demokrasiye özenle bağlı kalacaktır. Bu anlamda hem ülkede, hem de Maraş’ta demokratik değerleri kararlılıkla savunur, bütün faaliyetlerini demokrasiye uygun olarak planlamayı ve yürütmeyi esas alır. Halklar ve inançlar arasında kardeşlik, ancak bu yolla mümkün olabilir.

Bu çerçevede yaklaşıldığında Maraş’ın ele alınması gereken ilk sorunu Maraş katliamı olmaktadır

MARAŞ KATLİAMIYLA YÜZLEŞMEK

Maraş Girişimi’nin önüne görev olarak koyduğu ve Maraş’ın özgün sorunlarından söz edildiğinde ilk akla gelen Maraş katliamına ilişkin çalışmalar olacaktır. Şüphesiz böylesine bir çalışma, bu konferansla sınırlı olmayacaktır.

Asıl amaç Maraş katliamıyla nihai bir yüzleşme ve bu katliamı bütün boyutlarıyla mahkûm etmektir. Maraş katliamının hesabının sorulması sürecinde, ulusal ve uluslararası her araç yöntem ve zemin değerlendirilecek ve bu süreç Maraş katliamıyla istenen yüzleşme gerçekleşene kadar devam edecektir. Bu kapsamda yapılması gereken çok sayıda faaliyet olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bunun uzun vadeli ve çok yönlü katkılar gerektiren bir süreç olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu nedenle tüm ilgili arkadaş ve dostların, her sorumluluk duyan insanımızın, Maraş Girişimi’nin bu çabasına katkı sunacağına inanıyor ve bekliyoruz.

1978 Maraş katliamı, 1915- 1922 yılları arasında yine Maraş’ta gerçekleştirilen Ermeni soykırımından bağımsız ele alınamaz, anlaşılamaz. 1915- 1922 Maraş ve Zeytun’da Ermenilere yapılan soykırımın bir benzeri olarak 1978’de Kürtlere ve Alevilere karşı yapılmıştır. Maraş Girişimi bu gerçeğin açığa çıkartılması ve anlaşılması için her türlü bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlayacak ve sonuçlarını topluma sunacaktır. Aynı şekilde Türk devletinin ve tüm sorumlularının mahkûm edilmesi Maraş katliamının hesabının sorulması için gerekli bütün hukuksal süreçler ve imkanlar değerlendirilecektir. Türk devletin ilgili birimlerinin gerçekleştirdiği Maraş katliamıyla yüzleşmek devletin katliamcı politikalarının mahkûm edilmesiyle mümkün olabilir.

MARAŞTA YAŞAYAN EZİLEN İNANÇ VE KİMLİKLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAK VE DESTEKLEMEK

Maraş etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkların bir arada yaşadığı bir şehirdir. Böyle olduğu için devlet, etnik arındırma operasyonları için bu farklılıkları kullanabilmekte, toplumsal atmosferi gerilimli tuturarak, demokrasinin ve kardeşliğin gelişmesini engelleyebilmekte, düşmanlık politikalarına zemin yaratabilmekte, ihtiyaç duyduğunda soykırım ve katliamlar yapabilmektedir.

Bu nedenle Maraş Girişimi, devletin geliştirdiği bu düşmanlık politikalarına karşı, kardeşliği esas alacak, bu amaçla ezilen etnik ve dinsel toplulukların üzerindeki her türlü ayrımcılığa ve baskıya karşı mücadele edecektir.

Bunun yanında Maraş Girişimi, bölgenin kültürel gelişmesi için çalışmalar yapmayı önemli görevleri arasında saymaktadır. Bu amaçla uygun alanlarda festivaller düzenlemek, atölye çalışmaları yapmak, tarihi ve turistik varlıkları açığa çıkartmak ve bunları korumak, bölgenin kültürel değerlerini sahiplenmek kapsamında yapılacak olan çalışmalardır.

Ayrıca bölgenin sanatçılarına, ozan, şair, ressam ve yazarlarına ve bu insanların ürettiği ürünlerin toplumla buluşmasına yardımcı olmak, bu amaçla organizasyonlar planlamak veya planlanmış etkinlikleri değerlendirmek Maraş Girişimi’nin bir başka faaliyet alanı olacaktır.

Bölgenin kültürel değerlerinin korunması, büyük çoğunluğu Alevi inancı açısında, kutsal kabul edilen ziyaret gibi yerlerin tespit edilmesi ve korunması ve bu amaçla özel bir planlama yapılarak gerekli çalışmaların yapılması da Maraş Girişimi’nin gündeminde bulunmaktadır.

Maraş Girişimi, Maraş’ın ve Maraş halklarının daha kapsamlı, objektif ve doğru olarak tanınması için, sözlü ve yazılı bir tarihi ve sosyolojik çalışma yapmayı da planlamaktadır.

EKOLOJİK DEĞERLERİN VE DOĞANIN KORUNMASI

Ekolojik değerleri sahiplenmenin ve buna uygun bir yaşam örgütlemenin insanlığın geleceği açısında son derece hayati bir öneme sahip olduğunu kabul eden Maraş Girişimi, Maraş’ın ekolojik değerlerinin korunmasını da amaçlarından birisi olarak belirlemiş bulunmaktadır. Maraş’ta doğaya ve tarıma zarar veren, hava kirliliğine ve iklimin bozulmasına yol açan,  termik santralı, çöp fabrikası, maden ocağı gibi yatırımlara karşı mücadele Maraş Girişimi’nin önem verdiği ilgi alanlarından birisi olacaktır.

Aynı şekilde Maraş’ı insansızlaştırma ve devletin paramiliter kadro ihtiyacını karşılamak amacıyla Maraş’ta yapılan Terolar kampına karşı mücadele etmek, Maraş Girişimi’nin vazgeçemeyeceği bir diğer görevi olarak belirlenmiştir.

Maraş’ta, göç etmek zorunda bırakılmış olan özellikle Kürt Alevilerin arazilerine ve boş evlerine el koymak isteyen devletin bu politikasına karşı da mücadele edilecek, devletin bu yönlü girişimleri hiçbir biçimde kabul edilmeyecektir.

Sosyal ve ekonomik hayatın daha düzenli ve toplumsal değerlere uygun olarak yürütülmesi için, çeşitli pratik düzenlemelerin yapılması da Maraş Girişiminin hem toplumsallaşması hem de kalıcı olması için gerekli ve önemlidir. İhtiyaç halinde çeşitli üretim dağıtım ve ticaret kooperatiflerinin kurulması veya kurulmasına yardımcı olunması, Maraş Girişiminin hedefleri arasındadır.

Özgürlük, eşitlik ve adalet için sürdürülen mücadelede, katledilen insanların tespit edilerek kamuoyuna mal edilmesi, yapılması gereken en değerli çalışma olacağının bilincinde olan Maraş Girişimi, bu yönlü kapsamlı bir çalışmayı da planlayacaktır.

Maraş Girişimi bu faaliyetlerinin yanında ve bu çalışmalarının kamuoyuna taşınması ve bilinir olması için, özgün bir yayın faaliyeti sürdürmeyi esas alacaktır. Söz konusu yayıncılığın Maraş toplumunun tüm kesimleriyle buluşması için uygun bir yöntem bulunacak ve bu yayın, Maraş’ın en mağdur ve en vakur sahiplerinin sesi olacaktır.

Örgütlü halklar ve örgütlenen Maraşlılar kazanacaktır.