AVRUPA MARAŞ GİRİŞİMİ – TÜZÜK

0
739

§ 1    Derneğin adı, yeri ve mali yılı

 1. Derneğin adı ‘Avrupa Maraş Girişimi’dir. Dernek, ilgili dernekler siciline kayıtlıdır. Derneğin kısa adı, ‘Maraş Girişimi e.V.‘ dir.
 2. Derneğin merkezi Leverkusen ’dir. 
 3. Derneğin mali yılı, takvim yılı olmaktadır.

§ 2    Amaç ve çalışma alanları, kamuya yararlılık;

 1. Dernek, Almanya ve Avrupa’da yaşayan Maraşlıları güncel hayatın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder. Maraşlılar ile diğer halklara mensup göçmenler ve Avrupa halkı arasında yakınlaşmaya hizmet eden, eşit haklara ulaşmaya dayalı çalışmalar yürütür.
 2. Dernek, kadının toplumda eşit hak ve koşullara kavuşturulması doğrultusunda çalışma yürütür. Bununla birlikte kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı projeler geliştirir, etkinlikler düzenler, kadın kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütür, özgün kadın örgütlenmesini destekler.
 3. Dernek, Maraşlıların sorunları hakkında dayanışma ve destek geliştirmek için Almanya ve Avrupa toplumu ile ilgili kurum ve kuruluşlara dönük, kamuoyu-lobi çalışmaları yapar.  Bu yönlü çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak için bildiri, afiş, broşür vb. yayınları çıkarır, panel, seminer, konferanslar düzenler. Bu amaçla görsel ve işitsel basından yararlanma imkânlarını geliştirir.
 4. Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü, Basın-Yayın Kurumu, Eğitim Kurumu, Gençlik ve Spor Merkezleri, Kültür-Sanat Merkezleri, Bilim Araştırma Kurumu, vb. yan kollar, kurumlar, komisyonlar, fonlar, vakıflar, kooperatifler, enstitü, kütüphane, inisiyatif, platform, vb. alt birimler oluşturabilir ve amaçları doğrultusunda kurum ve kişileri görevlendirebilir. 
 5. Dernek, Maraş yöresinin diline, tarihine ve kültürüne ilişkin araştırmalar yapar ve yaptırır.
 6. Dernek, amaçlarını gerçekleştirirken, kendisine üye olmayan diğer kurum ve kuruluşlarıyla dostluk ve dayanışmayı esas alır; ortak projeler geliştirir, etkinlikler düzenler, uygun bulduğu projeleri, maddi ve manevi olarak destekler.
 7. Elbistan, Pazarcık ve Maraş katliamı ile başlayıp, 12 Eylül cuntası ile doruğa vardırılan Maraş diasporasının bir sosyal-siyasal, etnik ve kültürel soykırım olduğunun tespiti noktasında,  hukuksal, sosyal-siyasal ve kültürel mücadele yürütmeyi temel hedefi olarak belirler. Dernek, Maraş katliamının hesabının sorulmasını öncelikli görevi olarak görür.  Bu konuda yerel, ulusal, uluslararası siyasi, hukuk çevrelerine sorunu taşımak, bunu sürekli ve sonuç alınıncaya kadar süren bir çalışma haline getirir.
 8. Dernek, ekolojik değerleri önemseyerek bölgede doğaya, tarıma, havaya zarar veren, iklim dokusunu zedeleyen bütün Termik santral, HES, Çimento fabrikası, maden ocağı, çöp fabrikası, orman kıyımı vb. faaliyetlere karşı tavizsiz bir duruş sergiler. Çevreye zarar vermeyen alternatif enerji ve gıda ürünlerinin üretilip tüketilmesini geliştirmeyi esas alır.
 9. Dernek vergi yasasının ”vergi indirimine tabi faaliyetler” maddesi temelinde sadece kamu yararına hizmet amaçlı çalışmaları kendisine hedef alır. Dernek özverili bir temelde amaçları çerçevesinde hizmet sunar. Bireysel ekonomik çıkar ve menfaatler peşinde değildir. Denek maliyesi sadece bu tüzük de belirlenen amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri derneğe gönüllü temelde hizmet ederler ve herhangi bir ayrılma vb. durumda ödedikleri bağış, aidat vb. üzerinden bir hak talep edemezler.
 10. Dernek Yurt Dışında yaşayan Maraşlıların ülkeye dönüşünü teşvik eder. Ülkeye Dönüşün önündeki en büyük engel olan Toprakları sattırma, el koyma, kamulaştırma gibi topraksızlaştırma faaliyetlerine karşı aktif çalışma yürütür.   

§ 3    Üyelik; 

 1. Dernek Tüzüğünü kabul eden Her birey, tüzel kişilik veya kurum derneğe üye olabilir.
 2. Derneğe üye olma talebi yazılı bir şekilde Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği ilk toplantısında üyelik başvurularını değerlendirir. Üyelik talebinin Reddi durumuna yapılan itirazları Dernek Üye Toplantısı basit çoğunluğu karara bağlar.
 3. Onursal üyeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 4. Derneğin imkânları doğrudan ve sadece Dernek amaçları çerçevesinde değerlendirilir. Dernek üyeleri dernek maliyesinden ödenek alamazlar. Üyeler, ayrılma veya derneğin feshi durumunda mal varlığından kendi ödedikleri aidatları geri isteyemez veya diğer bir hak iddia edemezler.

§ 4    Destekçi Üye

 1. Maraş Girişimi’nin amaçlarını paylaşan ve destekleyen her gerçek ve tüzel kişi veya kurum, Maraş Girişimi‘ne destekçi üye olabilir. Destekçi üyelik başvurusunun kabulüne Maraş Girişimi yönetim kurulu karar verir.
 2. Destekçi üyeler, Maraş Girişimi’nin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar edilirler.
 3. Destekçi üyelerin, Maraş Girişimi’nin düzenlediği faaliyetlere ve genel kuruluna misafir olarak katılma hakları vardır.

§ 5    Üyelik aidatı; 

          Dernek üyeleri Üye toplantısında belirlenen (ayda en az 5,00Euro) dernek aidatını düzenli olarak ödemekle mükelleftirler. Tüzel kişilerin aidatı Genel Kurulunca belirlenir. Onursal üyeler,  üyelik aidatından muaftırlar.   

§ 6    Üyelikten çıkarılma; 

 1. Üyelik şu hallerde son bulur:  Üyenin ölümü / üye olan kurumun kendisini fesih etmesi, Üyelikten istifa ya da Üyelikten çıkartılma.
 2. Üyelikten istifa, Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruyla olur. Üyelikten çıkma isteminde bulunanların üyelikleri, çeyrek yılın sonunda biter. Üye her çeyrek yılın sonunda, bir aylık süreyi gözeterek, istifasını sunabilir.
 3. Üyelikten çıkarılma, Dernek Tüzüğünde belirlenen görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi; Dernek çıkarlarına zarar verme gibi durumlarda gerçekleşir. Üyelik Genel Kurul’da 3/4 oy çokluğu ile sona erdirilir.  

§ 7    Maraş Girişimi’nin Organizasyon Yapısı

 1. Maraş Girişimi, bağlı birliklerle etkin koordinasyonun sağlanması ve Almanya’nın federatif, Avrupa’nın Konfederatif yapısı sonucu doğan ödevlerin etkin şekilde yerine getirilmesi amacıyla eyalet ve ülke Meclisleri kurar. Eyalet ve ülke Meclislerinin kurulması kararını yönetim kurulu verir.
 2. Eyalet ve Ülke Meclislerinin seçimi ve oluşturulması, o Eyalet ve Ülke Maraş Girişimi üyelerinin katılacağı bir Üye Toplantısı ile yapılır.  Maraş Girişimi ’ne üye Derneklerin yönetimleri Meclisin doğal üyesidirler.
 3. Eyalet temsilciliklerinin iç ve dış temsildeki hukuki meşruiyeti Maraş Girişimi’nin tüzel kişiliğinden doğar ve ona dayanır.
 4. Maraş Girişimi’nin yönetim kurulu üyeleri, eyalet ve ülke meclislerinin oturumlarına katılmaya, söz almaya ve öneride bulunmaya yetkilidirler.
 5. Eyalet ve ülke meclislerinin yönetim kurulu, Maraş Girişimi’nin yönetim kurulu toplantılarına katılmaya yetkilidirler. Katılanların söz ve oy hakkı vardır.
 6. Meclisler, Maraş Girişimi’nin yerel örgütleridir. Maraş Girişimi tüzüğü meclisler için bağlayıcıdır.

§ 8    Derneğin organları;

          Dernek Organları yetki sırasına göre şunlardır: Genelkurul, Dernek Meclisi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu

§ 9    Genel Kurul

 1. Genel Kurul,  derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul’da bulunan her üyenin oy hakkı bulunmaktadır.
 2. Genel Kurul toplantısı 2 yılda bir defa yapılır.
 3. Üyelerin 1/3 çoğunluğunun başvurusu veyahut da Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Genelkurul Olağanüstü toplantıya çağrılır.
 4. Yönetim Genel Kurul toplantısı çağrısı en az 14 gün öncesinden,  geçici gündem maddeleri ile birlikte üyelere bildirir.

§ 10 Genel Kurul’un Görevleri

Genel Kurul, aksi bu tüzükte açıkça belirtilmedikçe, Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için özellikle de şu konuları karar altına alır:

 1. Dernek bütçesinin belirlenmesi,
 2. Yıllık faaliyet ve maliye raporlarının kabul edilmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 3. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi, 
 4. Gerekli durumlarda Yönetim, Denetleme kurulu veyahut tek tek üyelerinin azledilmesi,
 5. Tüzüğün değiştirilmesine ve derneğin feshine ilişkin karar alınması.

§ 11 Genel Kurul’un karar alması

 1. Usulüne uygun olarak Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanan bütün Genel Kurullar karar alma yetkisine sahiptir. Salt çoğunluğun sağlanmadığı durumlarda 4 hafta içerisinde yapılacak Genel Kurul salt Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilir.
 2. Tüzükte aksi belirtilmedikçe Genel Kurul,  alınacak kararları hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alır. 
 3. Tüzük değişikliklerinde, geçerli oyların 3/4 çoğunluğu gerekmektedir.
 4. Genel Kurul, Genel Kurulca belirlenen bir divan ve Tutanakçı tarafından yürütülür. Genel Kurul’da alınan tüm kararlar toplantı divanı ve kâtip tarafından imzalanan tutanağa işlenir. Tutanaklar arşivlenir.
 5. Her delege sadece kendi oy ’unu kullanabilir.

§ 12 Dernek Meclisi 

 1. Meclis, iki Genel Kurul arasında Maraş Girişimi yönetimi ile Eyalet, ülke meclisleri ve Maraş Girişimi’ne bağlı komisyonlar arasındaki koordineyi sağlayacak en üst karar organıdır.
 2. Maraş Girişimi’nin Ülke, bölge ve Eyalet meclisleri ile Maraş Girişimi yönetim, denetim, basın vb. bütün kurumlarının bileşimi ile Maraş Girişimi Meclisi oluşur. 
 3. Meclis en geç 6 ayda bir toplanır.

§ 13 Yönetim Kurulu

 1. Yönetim Kurulu 5 asil, 2 yedek üyeden oluşur: 2 Eşbaşkan, 1 Sayman, 1 Sekreter ve 1 üye. Eşbaşkanlar 1 Erkek ve 1 Kadın üyeden oluşur.
 2. Yönetim Kurulu; Genel Kurul’da gizli oy, açık sayım ilkesi ile iki yıllığına seçilir. Eski yönetim bir sonraki seçime kadar görevinde kalır.
 3. Sekreter, Maraş Girişimi’nin bütün yazışmalarından, karar ve duyuruların Üyelere ulaştırılmasından, Üyeleri toplantıya çağırıp Üye toplantısında protokol tutulmasından sorumludur.
 4. Yasal olarak her iki Eşbaşkan’ın ortak sorumluluğu vardır. 

§ 14 Yönetim Kurulu’nun görevleri

 1. Genel kurul ve Maraş Girişimi Meclisinin aldığı kararları hayata geçirmek.
 2. Derneği dış alanlar da temsil etmek.
 3. Genel Kurul’a Dernek harcamaları konusunda Mali rapor ve iki Kurul arasındaki çalışmaları değerlendiren bir çalışma raporu sunup yeni dönem Mali planlamasını hazırlamak.
 4. Genel Kurulu hazırlayıp toplantıya çağırmak.

§ 15 Denetleme Kurulu

 1. Denetleme Kurulu 3 kişiden oluşur.
 2. Denetleme Kurulu her mali yılı denetleyip sonuçlarını yazılı olarak Genel Kurul’a sunar.
 3. Denetleme Kurulu Kurul olarak her zaman denetleme hakkına sahiptir.
 4. Denetleme Kurulu üyeleri aynı zaman da Yönetim Kurulu üyesi olamazlar ve sadece 1 dönem için seçilirler.

 § 16 Derneğin kendini fes etmesi ve mal varlığı; 

 1. Derneğin feshi için toplanan olağanüstü Genel Kurul’da, üye oylarının 2/3 çoğunluğu gereklidir. Derneğin Feshi tasarısı Toplantı daveti ile bütün üyelere bildirilmelidir.
 2. Derneğin feshi veya amaçlarının ortadan kalkması durumunda maddi varlığı doğrudan ve yalnızca kamu yararlı amaçlarda hizmet veren, Kültür ve Sanat çalışmalarını hedef alan bir kuruma devredilir.

.

Maraş Girişimi e.V.

Leverkusen, 22.04. 2017